วิวัฒนาการการสื่อสาร The Evolution of Communication

วิวัฒนาการการสื่อสาร The Evolution of Communication
30/09/20   |   12.8k   |  

ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์มีอารยธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั้นคือ “การสื่อสาร” ย้อนไปตั้งแต่ครั้งที่มนุษย์โบราณใช้การออกเสียงและท่าทางในการสื่อสาร ก่อนจะพัฒนามาเป็นภาษาพูด ตัวอักษร และอีกหลายก้าวสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้มนุษยชาติเชื่อมโยงถึงกัน ก่อให้เกิดรูปแบบสังคม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ก่อกำเนิดเป็นอารยธรรม ดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้

หากลองแบ่งยุคต่าง ๆ ของการสื่อสารออกเป็นภาพรวมใหญ่ ๆ เพื่อง่ายต่อความเข้าใจอาจแบ่งได้เป็น ยุคโบราณ ยุคอนาล็อก ยุคดิจิทัล ยุค Social Network และ โลกอนาคต

"Ancient Time ยุคโบราณ"
(1.9 M BC-776 BC)

มนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้การสื่อสารมานานก่อนที่จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ โดยเริ่มจากภาษาท่าทาง การออกเสียง และพัฒนาขึ้นมาเป็นการใช้สัญลักษณ์ สัญญาณควัน โดยมีความเป็นระบบและซับซ้อนขึ้นตามลำดับ ดังจะเห็นได้จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้ด้วยวิธีต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามนุษย์ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความอยู่รอด


1.9 M BC

Speech การพูด  

ก้าวแรกและก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดการสื่อสารกันระหว่างมนุษย์คือการพูด พบหลักฐานว่ามนุษย์ Homo ergaster ซึ่งปรากฏตัวขึ้นบนโลกเมื่อกว่า 1.8 ล้านปีก่อน ใช้ภาษาพูดในการสื่อสารโดยอ้างอิงจากการขุดพบโครงกระดูกที่มีลักษณะของโพรงจมูกแบบเฉพาะ ตลอดจนทักษะในการประดิษฐ์เครื่องมือที่ซับซ้อน


4000 BC

Cueniform inscription สัญลักษณ์รูปลิ่ม

เมื่อการสื่อสารในสังคมมนุษย์พัฒนาขึ้นอย่างมีแบบแผน มีการสร้างสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย เห็นได้จากระบบการเขียนที่เก่าแก่ที่สุดคือ จารึกสัญลักษณ์รูปลิ่มบนแผ่นดินเหนียวของชาวสุเมเรียน แห่งอาณาจักรเมโสโปเตเมีย 


776 BC

Carrier Pigeon พิราบสื่อสาร

เมื่อมีภาษาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ก็ตามมาด้วยการขยายขอบเขตออกไปเป็นการติดต่อถึงกันในระยะทางกันโดยอาศัยสัตว์เป็นผู้ส่งสาร มีการบันทึกถึงการใช้นกพิราบสื่อสารในโอลิมปิกส์ครั้งแรกโดยชาวกรีก ณ กรุงเอเธนส์


"ยุคอนาล็อก : Age of Analog"

(1836 AD -1940 AD)


หลังจากมนุษย์เริ่มเรียนรู้ประโยชน์มหาศาลของการใช้ไฟ เผ่าพันธุ์อันแข็งแกร่งนี้ได้ก่อร่างสร้างรากฐานทางภูมิปัญญาจนพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง จนถึงยุคที่ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทสำคัญ ยุคเฟื่องฟูแห่งนวัตกรรมก็เติบโตขึ้น พร้อมกับการเริ่มต้นของยุค Analog ซึ่งอาศัยการส่งสัญญานผ่านอุปกรณ์รับและแปลงสัญญาณจนได้ข้อมูลที่ต้องการ ส่งผลให้การสื่อสารระยะทางไกลไม่ใช่อุปสรรคของเราอีกต่อไป


1836 AD

Telegraph โทรเลข

Samuel Morse ชาวสก็อตแลนด์ ประดิษฐ์เครื่องส่งโทรเลขสำเร็จเป็นครั้งแรกโดยอาศัยหลักการทำงานของกระแสไฟฟ้า การส่งสารในระยะทางไกลในเวลาอันสั้นจึงได้เริ่มขึ้น


1843 AD 

Fax machine โทรสาร

Alexander Bain ชาวสก็อตแลนด์ ประดิษฐ์เครื่องส่งโทรสารสำเร็จเป็นครั้งแรก โดยใช้การเปลี่ยนข้อมูลเอกสารเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสายถึงผู้รับ และแปลงสัญญาณกลับมาเป็นข้อมูลอีกครั้งโดยเหมือนต้นฉบับเดิมทุกประการ


1876 AD 

Telephone โทรศัพท์

Alexander Graham Bell ประดิษฐ์เครื่องส่งโทรศัพท์สำเร็จเป็นครั้งแรกที่อเมริกา ปฏิวัติวงการสื่อสารทางไกลให้เป็นเรื่องสะดวกสบายไปอีกระดับ โดยการแปลงคลื่นเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านสายไปถึงผู้รับ


1886 AD 

Radio วิทยุ

Heinrich Hertz ค้นพบคลื่นวิทยุที่เยอรมัน โดยการอาศัยทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งกลายเป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรมทางการสื่อสารในภายหลัง


1929 AD 

Television โทรทัศน์

Philo T. Fransworth ประดิษฐ์โทรทัศน์สำเร็จเป็นครั้งแรกที่อเมริกา โดยการส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังเครื่องรับทำให้เกิดการกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปอย่างแพร่หลายในวงกว้าง


1940 AD 

Walkie Talkie วิทยุสื่อสาร

กองทัพอเมริกันมีการใช้วิทยุสื่อสารแบบพกพา SCR-536 เป็นครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งคิดค้นโดย Don Mitchell และทีม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา


"ยุคดิจิทัล : Age of Digital"

(1946 AD -1989 AD)

พัฒนาการครั้งสำคัญที่เปลี่ยนผ่านสู่โลกอนาคต เมื่อยุคแห่งคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท ระบบ Digital เข้ามาแทนที่ ซึ่งสามารถรับส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและซับซ้อนมากกว่าระบบอะนาล็อก ที่มีความแม่นยำน้อยกว่า การเปลี่ยนแปลงนี้มีส่วนช่วยให้เทคโลยีทั้งหลายพัฒนาต่อไปอย่างก้าวกระโดด


1946 AD

ENIAC คอมพิวเตอร์อเนกประสงค์

คอมพิวเตอร์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์เครื่องแรกของโลกถือกำเนิดที่ประเทศอเมริกา โดย John Mauchly และ J. Presper Eckert มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการคำนวณทางทหาร


1969 AD 

Internet เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบ ARPAnet ถือกำเนิดขึ้น และประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก มีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม


1970 AD

Personal Computer คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

John Blankenbaker ประดิษฐ์ Kenbak-1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกของโลกบุกเบิกวงการคอมพิวเตอร์ให้เข้าสู่ยุคแห่งการสร้างสรรค์คิดค้นอย่างไม่หยุดนิ่ง


1971 AD

Email จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Ray Tomlinson ชาวอเมริกัน คิดค้นการส่งข้อความระหว่างคอมพิวเตอร์สำเร็จเป็นครั้งแรก ทำให้การส่งข้อมูลถึงกันทำได้อย่างง่ายดาย


1983 AD 

Cellular telephone โทรศัพท์มือถือ

บริษัท Motorola ประดิษฐ์โทรศัพท์มือถือ DynaTAC 800x เครื่องแรกของโลกออกวางขายที่อเมริกา ช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อถึงกันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสัญญาณโทรศัพท์แบบไร้สาย


1989 AD

www เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก

www ถือกำเนิดเป็นครั้งแรกที่อเมริกา โดยTim Berners-Lee ชาวอังกฤษ ถือเป็นการเปิดประตูสู่โลกอินเตอร์เน็ตที่มีส่วนเชื่อมโลกทั้งใบเข้าไว้ด้วยกัน


"ยุคเครือข่ายสังคม : Age of Social Network"

(1992 AD -2011 AD)

ยุคแห่งการเชื่อมต่อถึงกันอย่างไร้พรมแดน โดยเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต มากกว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่รวมไปถึงภาคธุรกิจ การแพทย์การศึกษา ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอย่างโลก Social Media ซึ่งกลายเป็นวิถีชีวิตยุคใหม่ที่พาให้มนุษยชาติก้าวไปสู่อนาคตอย่างรวดเร็ว


1992 AD 

Smartphone สมาร์ทโฟน

สมาร์ตโฟนเครื่องแรกถือกำเนิดขึ้นโดย IBM ที่อเมริกา เผยโฉมเทคโนโลยีที่สามารถทำได้มากกว่าการสื่อสาร ต้นแบบนวัตกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่แห่งโลกอนาคต


1992 AD

SMSบริการส่งข้อความ

SMS ถูกส่งเป็นครั้งแรก โดย Neil Papworth ชาวอังกฤษ พื้นฐานความสำเร็จที่ถูกพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีการสื่อสารอีกหลายแขนง ซึ่งทำให้เราสามารถส่งข้อความสั้นๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา


1996 AD

Chat Apps แชท

กำเนิดแอปพลิเคชันแชท แรก ICQ โดย Mirabilis Company ในอิสราเอล ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก


1996 AD 

Social Network เครือข่ายสังคม

Sixgdegreesคือเครือข่ายสังคมช่องทางแรกที่แจ้งเกิดในฐานะพื้นที่ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนบนโลก Internet โดยผู้ประกอบการสัญชาติอเมริกันนาม Andrew Weinreich


1997 AD

WiFi เครือข่ายไร้สาย

เครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11 จุดเริ่มต้นของ WiFi ถือถูกพัฒนาขึ้นที่อเมริกาด้วยความร่วมมือของ NCR Corporation และ AT&T Corporation พลิกโฉมอินเตอร์เน็ตให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น


1999 AD

MSN Messenger เอ็มเอสเอ็น เมสเซนเจอร์

โปรแกรมส่งข้อความผ่าน Internetรายแรก ๆ โดย Microsoft Corp ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย


2004 AD

Facebook เฟซบุ๊ก

กำเนิด Social Network ที่มีผู้ใช้มากที่สุด กว่า 2 ล้านล้าน คน ทั่วโลก โดย Mark Zuckerberg ชาวอเมริกัน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับแพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารให้มีศักยภาพและเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น 


2005 AD

Youtube ยูทูป

กำเนิดเว็บไซต์สัญชาติอเมริกัน ที่เปลี่ยนโลกบันเทิงไปตลอดกาล สร้างโดย Steve Chen, Chad Hurley, และ Jawed Karim


2006 AD

Twitter ทวิตเตอร์

กำเนิด กระจิบข่าวยอดนิยมของโลก ผลงานของ ทีมโปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกันอย่าง Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, และEvan Williams


2009 AD 

WhatsApp วอทส์แอพพ์

โปรแกมประยุกต์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลก ที่ใช้ส่งข้อความได้ทั้งภาพและเสียงในหลาย Platform เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของโปรแกรมเมอร์ชาวยูเครน Jan Koum


2010 AD

Instagram อินสตาแกรม

Mike Krieger และKevin Systrom ได้เปิดตัว Aplication ถ่ายรูปยอดนิยมที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคสมัยที่ใครๆ ก็อยากมีตัวตนแบบคนดัง


2011 AD

LINE ไลน์

แอปพลิเคชันแชทที่มีมากกว่าการสื่อสาร กำเนิดขึ้นโดย Naver Corporation บริษัทสัญชาติเกาหลี 


"Future  and Beyond"

AI ปัญญาประดิษฐ์

ความหวังแห่งมวลมนุษยชาติในการสื่อสารออกไปยังจักรวาล ไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปเมื่อการสื่อสารสมัยใหม่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีส่วนช่วยให้การค้นคว้าและสร้างสรรค์เทคโนโลยีพัฒนาไปได้อย่างไร้ขอบเขต ปัญญาประดิษฐ์จึงอาจเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทำให้เราสามารถค้นหาคำตอบของจักรวาลอันกว้างใหญ่ได้ในสักวัน

วิวัฒนาการการสื่อสารของมนุษย์ถูกพัฒนาเพื่อทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้น ขนาดสังคมของเราก็ใหญ่ขึ้น แต่ในทางกลับกันเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไร้พรมแดน เมื่อมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเผ่าพันธุ์ คงยากที่จะปฏิเสธว่า การสื่อสารคือกุญแจสำคัญที่พาเราผ่านยุคสมัยมาจนถึงวันที่เราสามารถคิดถึงอนาคตได้มากกว่าฝันถึง ตราบใดที่เรายังเชื่อมโยงถึงกันอย่างเหนียวแน่น ต้นไม้แห่งวิวัฒนาการที่หยั่งรากลึกตั้งแต่อดีตก็จะยังคงงอกงามต่อไป


When communication starts, anything is possible 


นอกจากนี้แล้ว Shop.THiNKNET ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็น สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ แผนที่เพื่อการตกแต่ง รวมถึงหนังสือคู่มือท่องเที่ยว "เที่ยว ล่า สุด" หนังสือท่องเที่ยวที่ออกตามล่าหาความเป็นที่สุดในทุก ๆ การเดินทาง


สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Shop.THiNKNET
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line : @shop.thinknet
Tel: 02 353 6900

tags : สื่อการสอน thinknet school product content shop.thinknet ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email