THE 5 PRINCIPLES

เราเชื่อว่าการที่คนจะสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นจะต้องเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ และยึดมั่นในแนวทางการทำงานเดียวกัน โดย The 5 Principles คือแนวคิด แนวปฏิบัติในการทำงาน เพื่อไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

DISCIPLINE
DISCIPLINE
มีระเบียบในการทำงาน
รวมถึงมีวินัยในการดำรงชีวิต
ในทุก ๆ ด้าน
SKILL
SKILL
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน
ที่ทำ รวมถึงมีความสามารถ
ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
SERVICE MIND
SERVICE MIND
มีหัวใจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น
แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่หน้าที่
ของตนก็ตาม
TEAM PLAYER
TEAM PLAYER
มีความพร้อมที่จะทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม เพื่อที่จะ
สร้างสรรค์ สิ่งมหัศจรรย์ที่
คนคนเดียวทำไม่ได้
SPIRIT
SPIRIT
รู้จักการเสียสละและ
ทุ่มเททำงานด้วยจิตวิญญาณ

DISCIPLINE
มีระเบียบในการทำงาน
รวมถึงมีวินัยในการดำรงชีวิต
ในทุก ๆ ด้าน
SKILL
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ
รวมถึงมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
SERVICE MIND
มีหัวใจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น
แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่หน้าที่
ของตนก็ตาม
TEAM PLAYER
มีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม
เพื่อที่จะสร้างสรรค์ สิ่งมหัศจรรย์ที่
คนคนเดียวทำไม่ได้
SPIRIT
รู้จักการเสียสละและ
ทุ่มเททำงานด้วยจิตวิญญาณ

PRODUCTS

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม

See More
career

JobThai Platform

Platform ของการหางาน หาคน และสมัครงาน ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้ทุกระดับและสาขาอาชีพ

Explore JobThai Platform

Mapping & GIS Solutions

Platform ที่เกิดขึ้นจาก Passion ของเราในด้านเทคโนโลยี ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย เหมาะกับ Lifestyle ของคนไทยในด้านต่าง ๆ

Explore Mapping & GIS Solutions
career

Mapping & GIS Solutions

Platform ที่เกิดขึ้นจาก Passion ของเราในด้านเทคโนโลยี ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย เหมาะกับ Lifestyle ของคนไทยในด้านต่าง ๆ

Explore Mapping & GIS Solutions
career

CONTENT

ข้อมูลหลากชนิดของเราถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การวางแผนธุรกิจ และด้านศิลปะเพื่อการตกแต่ง

Explore Content

EVENTS

กิจกรรมดีๆ จาก THiNKNET ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้และพัฒนา product ของเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี Mapping & GIS Solutions – โลกของการทำงาน JobThai Platform – และเรื่องราว Lifestyle Content