Wonder of World Map Projection มหัศจรรย์เส้นโครงแผนที่โลก

Wonder of World Map Projection มหัศจรรย์เส้นโครงแผนที่โลก
12/11/23   |   1.6k

่่การเดินทางของแผนที่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นยาวนานพอ ๆ กับอารยธรรมมนุษย์ คงจะไม่ฟังดูเกินจริงไป หากจะกล่าวว่าความรู้ในการสร้างแผนที่ คือเครื่องมือที่ทำให้เหล่า Homo sapiens ยังคงเป็นผู้อยู่รอด จากจารึกบนแผ่นดินเหนียว สู่แผนที่ดาวเทียม รากฐานในการสร้างแผนที่มีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ สมัยของ Ptolemy ที่มีการกำหนดระบบค่าละติจูดและลองจิจูด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำแผนที่ในสมัยปัจจุบัน